Όροι Συμμετοχής

Όροι Συμμετοχής

1] Η εταιρεία Ι.ΛΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. («διοργανώτρια εταιρεία»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones ) ‘To λυσάρι’ την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό με τίτλο “Πείτε μας τη γνώμη σας και Κερδίστε ένα Ipod touch” στο διάστημα από 16/11/2012 και ώρα 09:00 έως 31/12/2012 και ώρα 23:59. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους (πρώτου και δευτέρου βαθμού).

2] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται το ’κατέβασμα’( download )  της εφαρμογής “To λυσάρι” είτε μέσω του app store είτε μέσω του Google Play . Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κατεβάσει το app  “To λυσάρι” και μέσω του σχετικού μηνύματος να εισέλθει στο διαγωνισμό όπου και καλείται να συμμετάσχει. Ο συμμετέχων καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του (όνομα, επίθετο και e-mail ) καθώς και να συμπληρώσει τη γνώμη του , τις παρατηρήσεις του και προτάσεις βελτίωσης της εφαρμογής και να αποδεχτεί τους όρους τους διαγωνισμού. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συμμετέχει στην κλήρωση. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στην «διοργανώτρια εταιρεία», σε όλη τη διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσει από το διαγωνισμό. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό. Κάθε συμμετέχων λαμβάνει μέρος στη κλήρωση με μία συμμετοχή. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας. Οι τελικοί νικητές θα ανακηρυχθούν κατόπιν κλήρωσης.

3] Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδεικνύονται μέσω 1 κλήρωσης και θα αναδειχθεί συνολικά 1 νικητής και 2 επιλαχόντες . Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις ../01/2013 και θα λάβουν χώρα στα γραφεία της συμβολαιογράφου κα Βασιλική Μπάη-Πρωτοναταρίου, oδ. Ιπποκράτους 2 , Αθήνα., ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο της «διοργανώτριας εταιρείας» Αρμόδιοι για επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό είναι οι ανωτέρω αναφερόμενοι εκπρόσωποι. Στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες όπου εμπρόθεσμα υπέβαλλαν τη συμμετοχή τους Πιο συγκεκριμένα : Από την  κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής ο οποίος θα κερδίσει ένα iPod Touch 32Gb. Επίσης θα αναδειχθούν και 2 επιλαχόντες νικητές.

4] Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα. Σε περίπτωση που η εταιρεία  για λόγους απρόβλεπτους και πέραν της ευθύνης της, δεν μπορεί να δώσει το δώρο, το οποίο έχει δεσμευθεί να δώσει, τότε έχει το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με άλλο, αντίστοιχης αξίας χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

5] Εκπρόσωπος της εταιρείας θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τους νικητές ώστε να τους γνωστοποιήσει την διαδικασία. Όλοι οι νικητές, προκειμένου να κατοχυρώσουν το δώρο τους, θα πρέπει να υποβάλλουν με φαξ ή ταχυδρομικά ή με email αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαφορετικά το δώρο μεταφέρεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή που έχει προκύψει από την κλήρωση. Στη διάρκεια της επικοινωνίας, οι νικητές θα ενημερώνονται για τον τρόπο, το μέρος, τα στοιχεία που απαιτούνται, και την ημερομηνία παραλαβής των δώρων, όπως θα οριστούν αποκλειστικά και μόνο από την ανωτέρω εταιρεία.

6] Αν κάποιος νικητής αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωση του δώρου του μέχρι και τις 15/01/13 ή δεν συμφωνήσει σχετικά με τον τρόπο και το μέρος της παραλαβής, όπως οριστεί από την ανωτέρω εταιρεία, το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή, ο οποίος έχει προκύψει από την κλήρωση. Οι αναπληρωματικοί νικητές θα πρέπει να κατοχυρώσουν το δώρο με την ίδια ακριβώς διαδικασία μέσα σε μια ημέρα από την ημερομηνία ενημέρωσής τους. Σε περίπτωση αδράνειας του αναπληρωματικού νικητή το δώρο μεταφέρεται στο επόμενο επιλαχόντα και ούτω καθ’εξής.

7] Τα Δώρα θα παραλαμβάνονται από τους νικητές μέσα στους προκαθορισμένους χρόνους από την ενημέρωσή τους και με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, διαφορετικά το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή που θα προκύψει από την κλήρωση.

8] Σε περίπτωση άρνησης του νικητή και των επιλαχόντων της κλήρωσης να παραλάβουν το Δώρο που κέρδισαν ή σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια ή γενικά σε περίπτωση αδράνειας των άνω προσώπων όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του Δώρου τους, το Δώρο που αντιστοιχεί στην κλήρωση ακυρώνεται και οι εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη σχετικά.

9] Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου διαγωνιζόμενου με τους όρους του διαγωνισμού η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου θα ακυρώνεται και ο τελευταίος δεν θα έχει δικαίωμα παραλαβής δώρου.

10] Η προσφορά των εκάστοτε δώρων ισχύει μόνον για τον αναγραφόμενο αριθμό νικητών.

11] Η ευθύνη της διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των εταιρειών παύει να υφίσταται. η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρίας παύει να υφίσταται. Η διοργανώτρια εταιρία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων

12] Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο της διοργανώτριας εταιρίας δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας

13] Οι όροι συμμετοχής καθώς και ο κανονισμός των κληρώσεων έχουν κατατεθεί στο γραφείο της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλική Μπάη-Πρωτοναταρίου, oδ. Ιπποκράτους 2 , Αθήνα.

14] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των εταιρειών.

15] Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν με την συμμετοχή τους, τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων, της εικόνας, φωτογραφία και video των νικητών του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένου των social media), χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, η ανωτέρω εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών, συγγενικών δικαιωμάτων ατελώς

16] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την «διοργανώτρια εταιρεία» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο και να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, επικοινωνώντας με την «διοργανώτρια εταιρεία» στο τηλέφωνο 210-9737999.

18] Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

19] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις

20] Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τις διατάξεις του Ν.2472/1997, όπως ισχύει.